• WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT MURALU

     • PROTOKÓŁ Z  KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT MURALU DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  im. H. SIENKIEWICZA W BOGDAŃCU

      Na konkurs wpłynęło 27 prac wykonanych przez grupy uczniów klas IV-VIII o tematyce leśnej.

      Komisja w składzie:
      Dyrektor szkoły Małgorzata Reks, Aldona Bernacka – starszy specjalista służby leśnej, Magdalena Kozłowska – specjalista do spraw promocji oraz Krystyna Kasprzak– nauczyciel  wyłoniła dwie prace zwycięskie:

      Uczniowie VIIb  Natalia Wojtasik, Maja Jaśkowiak, Bartosz Bartkowiak,

      Uczniowie VIIa Kalina Podyma, Natasza Pawlak, Mateusz Wojakowski.

      Wyróżniono dwie prace:

      klasa IV- Hanna Pięta, Iga Jaśkowiak, Patrycja Orchowska,

      klasa VIIa Karolina Górecka, Adrianna Pogiernicka, Amelia Augulewicz.

      Wszystkie prace spełniały wymogi konkursu, wykonane estetyczne  i starannie różnymi technikami plastycznymi.  Komisja dziękuje uczestnikom za zaangażowanie i udział w konkursie. Zwycięskie prace ozdobią budynek przy szkole przy wejściu do lasu.

      Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

      Małgorzata Reks

      Aldona Bernacka

      Magdalena Kozłowska

      Krystyna Kasprzak

      Bogdaniec, 27.10.2021r.


       

       

     • Stypendyści w ramach programu LUBUSKIE TALENTY

     • Miło nam poinformować, że Mielcarek Hanna uczennica klasy 7b oraz Szybiński Szymon uczeń klasy 8b Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu zostali stypendystami w ramach projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialny. Projekt skierowany jest do uczniów lubuskich szkół podstawowych (klas VII-VIII) i liceów ogólnokształcących (klas I-III), szczególnie uzdolnionych w zakresie  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych. Program jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, na rok szkolny 2021/2022.  

     • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

     •  

      W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie z klasy 2 i 3 realizują Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”. Głównym celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. W wrześniu włączyliśmy się w obchody Międzynarodowego Dnia Kropki, a kolejny miesiąc upłynął nam na świętowaniu Dnia Drzewa, które przypadało 10 października. Z tej okazji odwiedziliśmy Nadleśnictwo Bogdaniec, posadziliśmy dąb przy szkolnym placu zabaw, a w doniczkach wysialiśmy nasiona owoców i zebrane w lesie żołędzie. Zapoznaliśmy się z poezją o tematyce leśnej, a później pochłonął nas festiwal twórczości. Stworzyliśmy dzieła z użyciem darów jesieni, a nasze okna przyozdobiły jesienne witraże.

     • ,,Bezpieczny Leśny Skrzat na drodze”

     • W poniedziałek tj.18.10.2021r.w Oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu odbyły się zajęcia w ramach programu pt. „Bezpieczny Leśny Skrzat na drodze” sfinansowanemu ze środków projektu S.C.Johnson. Przedszkolaki poznały podstawowe znaki pionowe oraz zasady bezpiecznej jazdy na rowerze. Podczas nauki jazdy dzieci starały się opanowywać równowagę, umiejętność hamowania oraz skrętu. Wszyscy mali rowerzyści bawili się znakomicie.

     • KONKURS  PLASTYCZNY NA PROJEKT MURALU DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. SIENKIEWICZA W BOGDAŃCU

     • KONKURS  PLASTYCZNY NA PROJEKT MURALU DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
      im. H. SIENKIEWICZA W BOGDAŃCU

      ORGANIZATOR

      Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu

      Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim

      Nadleśnictwo Bogdaniec

      Cele konkursu: 

      • Celem konkursu na projekt muralu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, które zostanie zrealizowane na ścianie pomieszczenia gospodarczego Szkoły Podstawowej im.H.Sienkiewicza w Bogdańcu.
      • Powstały mural będzie inspirowany przyrodą, roślinnością bogdanieckich lasów. Jednocześnie jego realizacja wpłynie w sposób pozytywny na odbiór wizualny otaczającej przestrzeni.

      Tematyka muralu: 

      Malowidło tematycznie musi być związane z lasem.

      Technika muralu:

      Wielkoformatowa grafika wykonana na bazie farb akrylowych lub innych farb dostosowanych do malarstwa na zewnętrznych ścianach budynku; mural ma pokrywać całą powierzchnię przedmiotowej ściany.

       Regulamin konkursu:  

      1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowejim.H. Sienkiewicza w Bogdańcu.
      2. Udział w konkursie wiąże się z wykonaniem projektu w formie papierowej A4 oraz samodzielnym wykonaniem muralu po wybraniu grupy zwycięskiego projektu.
      3. Uczestnicy konkursu przygotowują projekty muralu w wersji papierowej. Po wyłonieniu zwycięskich prac projekty zostaną przez autorów wykonane na wskazanej ścianie wewnątrz budynku szkoły.
      4. Uczestnicy konkursu są autorami i wykonawcami prac.
      5. Autorami prac są zespoły(3-4 osoby w grupie).
      6. Organizatorzy zapewniają niezbędne materiały do wykonania muralu.
      7. Każdy grupa może zgłosić dwie samodzielnie wykonane prace nigdzie wcześniej nie publikowane.
      8. Prace powinny być nowatorskie i nawiązujące do podanej wyżej tematyki.
      9. Przesłane prace powinny zostać opisane w następujący sposób:

       

       

       1. imię i nazwisko autorów projektu, klasa/y
       2. wiek autorów
      1. Z dniem ogłoszenia wyników konkursu autorskie prawa majątkowe do prac zwycięskich  i wyróżnionych nabywa  Szkoła Podstawowa im.H. Sienkiewicza w Bogdańcu. Nabycie następuje bez ograniczeń co do terytorium i czasu w zakresie pół eksploatacji wymienionych w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(tj.Dz.U.z 2019 r. poz.1231).
      2. Autorzy prac zakwalifikowanych do realizacji zostaną poinformowani osobiście na apelu szkolnym.
      3.  Sposób oceniania prac konkursowych
      1. Zgłoszone do konkursu na wykonanie projektu muralu projekty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.
      2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych, estetyki wizualnej i zgodności z tematyką konkursu.
      3. Każdy z członków Komisji Konkursowej przyzna zero, jeden, dwa lub trzy punkty każdemu z projektów uczestniczących w konkursie. Za zwycięzcę konkursu uznany zostanie zespół  projektu, który dostanie największą liczbę punktów. W przypadku równej ilości punktów procedura zostanie powtórzona w odniesieniu do wyłonionych w pierwszym etapie projektów.
      4. W skład Komisji Konkursowej wejdą: nauczyciele, rodzice i uczniowie.
      5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
      6. Komitet organizacyjny dokona wyboru najlepszego projektu w wersji papierowej.
      7. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany w formie muralu na terenie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu.

      Ogłoszenie konkursu na wykonanie projektu muralu: październik 2021 r.

      Przyjmowanie prac konkursowych: do 24.10. 2021 r.

      Obrady Komisji Konkursowej: 27.10. 2021 r.

      Ogłoszenie zwycięskiego projektu: 28.10.2021 r.

       Realizacja nagrodzonego projektu:  

      1. Termin i sposób realizacji zostanie szczegółowo omówiony ze zwycięzcą.

       Informacje dodatkowe: 

      1. Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Szkoły Podstawowej
      2. im.H.Sienkiewicza w Bogdańcu.
      3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac nagrodzonych.
      4. Organizator oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących konkursu.
      5. Opisane prace – wersja papierowa prosimy składać osobiście w Szkole Podstawowej im.H.Sienkiewicza
       w Bogdańcu.

       

      Dodatkowe informacje: Anna Westfahl– nauczycielka plastyki w Szkole Podstawowej im.H. Sienkiewicza
      w Bogdańcu.

       

       

     • Dzień Edukacji Narodowej - organizacja dnia

     • Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2021r.

       

      •  8.00 – 10.00 - zajęcia z wychowawcą,
      •  10.00 – 11.00 - uroczysty apel w hali sportowej,
      •  11.00 – odwóz uczniów, zakończenie zajęć lekcyjnych,
      •  11.00 – 16.15 – zajęcia świetlicowe (dzieci i uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną)
     • ARCHIPELAG SKARBÓW®

     • ARCHIPELAG SKARBÓW®


      Dofinansowano ze środków budżetu Państwa Społeczna odpowiedzialność nauki.

      Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu w roku szkolnym 2020/2021 została objęta

      programem profilaktyki zintegrowanej w warunkach wzmożonego reżimu sanitarnego


      W dniach 06.10.-07.10.2021r. nasi uczniowie wezmą udział w projekcie pt.

      Popularyzacja wyników innowacyjnych badań naukowych opartych na modelu profilaktyki zintegrowanej i ich zastosowań wśród nauczycieli, wychowawców oraz psychologów i pedagogów jako metoda skutecznego przeciwdziałania pogorszeniu kondycji psychicznej nastolatków na skutek epidemii COVID-9”

      Fundacji Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, dofinansowanym ze środków Społeczna odpowiedzialność.

      Zakres celów Profilaktyki Zintegrowanej Archipelag Skarbów

      Zgodnie z założeniami modelu profilaktyki zintegrowanej program Archipelag Skarbów® został tak opracowany, aby skutecznie zmieniał zachowania i postawy z szeregu obszarów problemowych jednocześnie.

      Zakres oddziaływania programu:

      profilaktyka uzależnień:

      • ograniczenie korzystania z alkoholu i narkotyków przez młodzież (ukazanie destrukcyjnego wpływu korzystania ze środków psychoaktywnych na proces zawiązywania znajomości, budowania przyjaźni i rozwój miłości; program nie stawia sobie za cel abstynencji od alkoholu przez całe życie, pokazuje jednak kluczowe znaczenie unikania alkoholu i narkotyków w okresie dojrzewania, gdy sięganie po te substancje uniemożliwia uczenie się umiejętności radzenia sobie z samym sobą, własnymi trudnymi emocjami i światem relacji społecznych);

      profilaktyka przemocy:

      • ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej w formie fizycznej i słownej, a także przemocy o podtekście seksualnym,

      • wzrost szacunku chłopców do dziewcząt i dziewcząt do samych siebie,

      • ukazanie zachowań agresywnych jako niedojrzałego sposobu radzenia sobie z emocjami;


      wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność:

      • wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi,

      • ukazanie postaw i działań, które zwiększą szanse przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej miłości,

      • podważenie obecnych w popkulturze silnie szkodliwych mitów na temat miłości i seksualności,

      • przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dziewcząt, w tym zjawisku samouprzedmiotowienia

      • profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS:

      • zmotywowanie młodzieży do utrzymania postawy wstrzemięźliwości seksualnej lub powrotu do tej postawy (jeśli chodzi o młodzież po inicjacji),

      • poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeń przenoszonych drogą płciową i skutecznych metod zapobiegania im;

      cele ogólnoprofilaktyczne:

      • ukazanie znaczenia asertywności i trening zachowań asertywnych,

      wzmacnianie czynników chroniących w profilaktyce (więź z rodzicami, nauczycielami, identyfikacja z własnym systemem wartości – religijnym lub świeckim).