• ARCHIPELAG SKARBÓW®

    

   Dofinansowano ze środków budżetu Państwa Społeczna odpowiedzialność nauki.

   Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu w roku szkolnym 2020/2021 została objęta

   programem profilaktyki zintegrowanej w warunkach wzmożonego reżimu sanitarnego

    

   W dniach 06.10.-07.10.2021r. nasi uczniowie wezmą udział w projekcie pt.

   Popularyzacja wyników innowacyjnych badań naukowych opartych na modelu profilaktyki zintegrowanej i ich zastosowań wśród nauczycieli, wychowawców oraz psychologów i pedagogów jako metoda skutecznego przeciwdziałania pogorszeniu kondycji psychicznej nastolatków na skutek epidemii COVID-9”

   Fundacji Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, dofinansowanym ze środków Społeczna odpowiedzialność.

   Zakres celów Profilaktyki Zintegrowanej Archipelag Skarbów

   Zgodnie z założeniami modelu profilaktyki zintegrowanej program Archipelag Skarbów® został tak opracowany, aby skutecznie zmieniał zachowania i postawy z szeregu obszarów problemowych jednocześnie.

   Zakres oddziaływania programu:

   profilaktyka uzależnień:

   • ograniczenie korzystania z alkoholu i narkotyków przez młodzież (ukazanie destrukcyjnego wpływu korzystania ze środków psychoaktywnych na proces zawiązywania znajomości, budowania przyjaźni i rozwój miłości; program nie stawia sobie za cel abstynencji od alkoholu przez całe życie, pokazuje jednak kluczowe znaczenie unikania alkoholu i narkotyków w okresie dojrzewania, gdy sięganie po te substancje uniemożliwia uczenie się umiejętności radzenia sobie z samym sobą, własnymi trudnymi emocjami i światem relacji społecznych);

   profilaktyka przemocy:

   • ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej w formie fizycznej i słownej, a także przemocy o podtekście seksualnym,

   • wzrost szacunku chłopców do dziewcząt i dziewcząt do samych siebie,

   • ukazanie zachowań agresywnych jako niedojrzałego sposobu radzenia sobie z emocjami;

    

   wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność:

   • wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi,

   • ukazanie postaw i działań, które zwiększą szanse przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej miłości,

   • podważenie obecnych w popkulturze silnie szkodliwych mitów na temat miłości i seksualności,

   • przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dziewcząt, w tym zjawisku samouprzedmiotowienia

   • profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS:

   • zmotywowanie młodzieży do utrzymania postawy wstrzemięźliwości seksualnej lub powrotu do tej postawy (jeśli chodzi o młodzież po inicjacji),

   • poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeń przenoszonych drogą płciową i skutecznych metod zapobiegania im;

   cele ogólnoprofilaktyczne:

   • ukazanie znaczenia asertywności i trening zachowań asertywnych,

   wzmacnianie czynników chroniących w profilaktyce (więź z rodzicami, nauczycielami, identyfikacja z własnym systemem wartości – religijnym lub świeckim).