• Deklaracja dostępności serwisu WWW Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogdańcu

    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogdańcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, serwisu WWW zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu WWW Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogdańcu.

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • filmy, materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji , napisów dla osób głuchych,
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
    • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
    • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

    Wyłączenia

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Reks
    • E-mail: sekretariat@zsz-bogdaniec.edu.pl
    • Telefon: 95 7510041

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły
    • Adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogdańcu, ul. Pocztowa 7, 66-450 Bogdaniec
    • E-mail: sekretariat@zsz-bogdaniec.edu.pl
    • Telefon: tel. 95 7510041

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Do budynku prowadzą cztery wejścia, trzy z nich są wyposażone w podjazdy dla osób niepełnosprawnych, dwa od strony dziedzińca z dzwonkami przywoławczymi.
    Budynek wielokondygnacyjny, brak windy, z głównym korytarzem z dostępnością do wszystkich pomieszczeń, sal. W budynku jest pieć oznaczonych platform podjazdowwych dla wózków.
    Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
    W budynku są wyznczone i oznakowane toalety dla osób niepełnosprawnych.
    Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, brak oznaczeń kopertowych.
    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
    Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
    Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
    W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:
        - PJM (polski język migowy),
        - SJM (system językowo-migowy),
        - SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).
    Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.

    Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

    Przeprowadzono standardowe testy zgodności standardami W3C i WCAG. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

    Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):

    • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności,
    • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne,
    • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści,
    • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka,
    • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe.

    Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych wersjach przeglądarek internetowych:

    • Google Chrome v 80.X lewy ALT + [litera_skrótu],
    • Mozilla Firefox v 74.X lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu],
    • Internet Explorer v 11.X lewy ALT + [litera_skrótu],
    • Opera 67.X lewy ALT + [litera_skrótu],