• OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

    • OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

     Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

      1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogdańcu, reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bogdańcu  (adres: 66-450 Bogdaniec, ul. Pocztowa 7, tel. kontaktowy: (95) 751-00-41, adres e-mail: zsz@bogdaniec.edu.pl).
      2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl. lub pisemnie na adres Administratora.
      3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych.
      4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Przetwarzanie danych osobowych znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900) i służy realizacji zadania w interesie publicznym tj. zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych.
      5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
      6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
      7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
      8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
     1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
     2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
     3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
     4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO;
     5. prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
     6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

     9)Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych. Ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3.

     10)Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. Librus, SIO a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

      

     OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

     Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

      1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogdańcu, reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bogdańcu  (adres: 66-450 Bogdaniec, ul. Pocztowa 7, tel. kontaktowy: (95) 751-00-41, adres e-mail: zsz@bogdaniec.edu.pl).
      2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl. lub pisemnie na adres Administratora.
      3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wyróżniania uczniów za osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach szkolnych.
      4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Przetwarzanie danych osobowych znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900) i służy realizacji zadania w interesie publicznym tj. wspierania wychowawczej roli rodziny, prawa dzieci do wychowania oraz wspierania dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej.
      5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
      6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
      7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
      8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
     1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
     2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
     3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
     4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO;
     5. prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
     6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
      1. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych. Ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. 
      2. Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. Librus, SIO, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

      

     OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - NAUKA RELIGII

     Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

      1. Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogdańcu, reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bogdańcu  (adres: 66-450 Bogdaniec, ul. Pocztowa 7, tel. kontaktowy: (95) 751-00-41, adres e-mail: zsz@bogdaniec.edu.pl).
      2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl. lub pisemnie na adres Administratora.
      3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizowania nauki religii, tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 983). Podstawą przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą).
      4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  
      5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
      6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
      7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
     1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
     2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
     3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
     4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
      1. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać.
      2. Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. Librus, SIO, także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

     OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - STOŁÓWKA

     Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

      

      1. Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogdańcu, reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bogdańcu  (adres: 66-450 Bogdaniec, ul. Pocztowa 7, tel. kontaktowy: (95) 751-00-41, adres e-mail: zsz@bogdaniec.edu.pl).
      2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl. lub pisemnie na adres Administratora.
      3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów (organizacja stołówki szkolnej).
      4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Przetwarzanie danych osobowych znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900) i służy realizacji zadania w interesie publicznym tj. zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów (organizacja stołówki szkolnej).
      5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. …… lat.
      6.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
      7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
      8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
     1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
     2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
     3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
     4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO;
     5. prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
     6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

     9)Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych. Ich nieprzekazanie  skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3.

      

     10)Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. Librus, SIO, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

      

     OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - ŚWIETLICA

     Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

      1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogdańcu, reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bogdańcu  (adres: 66-450 Bogdaniec, ul. Pocztowa 7, tel. kontaktowy: (95) 751-00-41, adres e-mail: zsz@bogdaniec.edu.pl).
      2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail:  inspektor@cbi24.pl. lub pisemnie na adres Administratora.
      3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: 1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; 2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole, tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900).
      4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. …… lat.  
      5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
      6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
      7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
     1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
     2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
     3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
     4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

      

     8)Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać.

     9)Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj.Librus,SIO,a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.